علم و اقتصاد  • تقویت اقتصاد کشور، اولویت دوم دولت

    تقویت اقتصاد کشور، اولویت دوم دولت

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: دولت اهتمام ویژه دارد تا پایان دوران خدمتگزاری، اغلب پروژه‌های نیمه تمام ۴۰ و ۵۰ درصدی سراسر کشور را به سرانجام برساند و در این مسیر به‌دنبال کسب شهرت نیست.

    ادامه مطلب »